Sophia BILYK  

artysta, ikonograf

artist, iconographer

митець, іконописець

⇐ Ikona Radruzh