O wystawie w Krakowie 27 listopada 2022 - 8 stycznia 2023.  About the exhibition in Krakiv 27 November 2022 - 8 January 2023

 

Wystawa “A Słowo stało się ciałem”/ The exhibition “And the Word Became Flesh”

PL

Pierwsza w Polsce wystawa Szkoły Ikonopisania „Radruż” odbyła się w Muzeum Archidiecezjalnym im. Karola Wojtyły w Krakowie i trwała od 27 listopada 2022 do 8 stycznia 2023.


Zdjęcia z wystawy można obejrzeć pod tym linkiem

Korzenie ikony jako fenomenu sztuki religijnej wschodniego chrześcijaństwa tkwią w Piśmie Świętym i Liturgii. Za tytuł wystawy wzięliśmy cytat z Prologu do Ewangelii Św. Jana:
„A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” (J 1.14)
Słowo „ciało” podkreśla namacalną rzeczywistość przyjścia Syna, ale Ewangelia od razu mówi o „chwale”, jaką miało Słowo jako Syn Boży. Ikona chrześcijan wschodnich jest jednym z najlepszych pośredników w świadczeniu o „chwale Bożej” stworzonych przez Tradycję Kościoła. To właśnie tę ikonę studiujemy i pielęgnujemy w Szkole ikonopisania „Radruż” Ukraińskiego katolickiego uniwersytetu. Naszym głównym celem jest zachować przeznaczenie ikony - być modlitwą wizualną i służyć lepszemu poznaniu Boga.
Ikony wybrane do wystawy świadczą o oryginalności i urodzie starożytnej ikony ukraińskiej XV-XVI wieku poprzez naukowe naśladowanie starożytnych arcydzieł i żywą kontynuację tej tradycji w pracach absolwentów Szkoły Ikonopisania „Radruż”.
Solomiya Tymo, historyk sztuki, profesor Wydziału Filozoficzno-Teologicznego UKU, kierownik Szkoły Ikonopisania UKU „Radruż”

 

EN 

The first exhibition of the "Radruzh" Icon Painting School in Poland was held in the Archdiocesan Museum named after Karolya Wojtyla in Krakow and lasted from November 27, 2022 to January 8, 2023.


Photos from the exhibition can be viewed at this link

The icon as a phenomenon of Eastern Christian sacred art is rooted in the Holy Scripture and Liturgy of the Church. The title of this exhibition is inspired by the words of the Gospel of John:
“And the Word became flesh,
And dwelt among us,
And we saw His glory,
the glory of the only-begotten Son of the Father.” (John 1.14)
The term ‘flesh’ expresses the concrete and palpable reality of God’s coming into the world. At the same time, the Gospel speaks also about the ‘glory’, which the Word has as the Son of God. The Eastern Christian icon is one of the best "tools" created by Church Tradition for testifying about the "glory of God". The mission of the “Radruzh” School is focused on the study, revival, and popularization of Eastern Christian iconography (particularly in its Ukrainian tradition). Our main goal is reaffirm the real sense of the icon - to serve as a witness to the Glory of God and as a visual medium of prayer and contemplation.
The icons that have been selected for this exhibition demonstrate originality and beauty of the Ukrainian iconography of XIV-XVI cc. On the other hand these icons present a creative appropriation of the tradition in the works of the present-day iconographers who have been trained in the “Radruzh” School.
Solomiya Tymo, art historian, professor of the Theology Faculty, director of the Iconography School “Radruzh” at the Ukrainian Catholic University

 


Szkoła Ikonopisania „Radruż”: Historia/ Iconography School "Radruzh": History

 PL 
Szkoła została założona w 2005 roku przez grupę entuzjastów jako Letni Program Malarstwa Ikon. W latach 2007-2009 pod kierownictwem prof. Solomii Tymo jako dyrektora, Szkoła „Radruż” rozwijała się w kilku kierunkach: stacjonarny program dla uzyskania zawodu ikonopisarza-teologa; program certyfikacyjny, który można łączyć z innymi studiami lub pracą oraz Szkoła letnia dla studentów z innych miast i krajów (nauczanych w języku ukraińskim, angielskim i polskim).
Misją szkoły jest „bycie środowiskiem studiowania, odradzania i popularyzacji tradycyjnej ikonografii ukraińskiej okresu klasycznego (XIV–XVI w.) oraz studiowania teologii ikony i historii sztuki”. Nazwa Szkoły „Radruż” pochodzi od nazwy wsi (obecnie w powiecie Lubaczowskim w Polsce), z której pochodzą niektóre z najstarszych zachowanych ikon (koniec XIV w.) reprezentujących ukraińską tradycyjną ikonografię.
Zespół szkoły skupił się wokół doświadczonych konserwatorów starożytnych ikon – Pawła Pietruszaka i Anastazji Czaban. Stali się pierwszymi nauczycielami w szkole, którzy wychowali pierwsze pokolenie uczniów.
Przez te lata w naszych programach edukacyjnych uczestniczyło ponad 1000 studentów z całej Ukrainy i z ponad 20 krajów z całego świata. Od 2016 roku opracowaliśmy również system wykładów i warsztatów online dla ukraińskich i międzynarodowych odbiorców.
Absolwenci Szkoły pracują jako zawodowi ikonopisarze, malując pojedyncze ikony oraz wykonując projekty dekoracji wnętrz dla kościołów, klasztorów i mecenasów sztuki.
Dziś Szkoła Ikonopisania UKU „Radruż” jest ekumenicznym środowiskiem akademickim podobnie myślących profesjonalistów, którzy studiują, nauczają i popularyzują wschodniochrześcijańskie malarstwo ikon.

 

 EN 
The School was started in 2005 by the group of enthusiasts as an Icon-Painting Summer Programme. In the years 2007-2009 under the leadership of Prof. Solomiya Tymo as the director, “Radruzh” developed into several directions: as a full-time professional program for iconographers, part-time certificate program and summer school for international students (in English and Polish).
The mission of the school is to be the “place where traditional Ukrainian iconography of the classical period (14th-16th cc.) is studied, revived and popularized, together with a serious study of the theology of the icon and art history”. The name of the School “Radruzh” comes from the name of the village (now in Lubaczów powiat, now in Poland) from which come some of the most ancient surviving icons (late 14th c.) representative of the Ukrainian iconographic tradition.
The team of the school was gathered around experienced restorers of ancient icons – Pavlo Petrushak and Anastasiya Chaban. They became the first teachers at the school who brought up the first generation of students.
Over these years our programs served more than 1000 students from all parts of Ukraine and over 20 countries from all over the world. Since 2016 we have also developed a system of online lectures and workshops for the Ukrainian and international public.

Graduates of the School work as professional iconographers, painting individual icons and performing interior decoration projects for churches, monasteries and individual patrons. 

⇐ Ikona Radruzh