O wystawie w Kamiennej Górze "Ikona. Okno ku wiecznosci"/ Про виставку в Кам'яній Гурі "Ікона - вікно у вічність"

  Zdjęcia z wernisażu i ekspozycji wystawy można obejrzeć pod tym linkiem

PL

29 listopada 2023 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze(Dolny Śląsk) przy granicy z Czechami otwarto wystawę ikon Szkoły Ikonopisannia "Radruż" UCU. Jest to dawne terytorium Karpat.
Wiele ciekawych rzeczy powiedziano na otwarciu wystawy o postrzeganiu ikon przez siostry benedyktynki, które przybyły na te tereny w drugiej połowie lat 40 ze Lwowa. To właśnie ich klasztor, w którym znajduje się starożytna cudowna ikona Matki Bożej, jest miejscem szerzenia wiedzy o ikonie na tym terenie. Siostry benedyktynki prowadzą kursy malowania ikon i mają wyszkolonych przewodników, którzy przekazują licznym grupom turystów to, czego zakonnice nauczyły się prawie 100 lat temu. Ich wiedza na temat malowania ikon, pomnożona przez sakralną i mistyczną atmosferę kompleksu klasztornego, który jest barokowym arcydziełem zakonu cystersów (Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie), pozostała na poziomie romantycznego postrzegania z początku XX wieku.

 

UA

29 листопада 2023 р. відбулося відкриття виставки ікони Іконописної школи «Радруж» УКУ в Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze в Кам'яній Горі (Дольний Шльонзк) на кордоні з Чехією. Це колишні піднімецькі терени.
Багато цікавого було сказано на відкритті виставки про сприйняття ікон сестрами бенедектинками, які приїхали на ці терени у другій половині 40-х років зі Львова. Саме їхній монастир, з древньою чудотворною іконою Богородиці, є місцем поширення знань про ікону в цій місцевосці. Сестри бенедектинки провадять курси написання ікони та вишколили екскурсоводів, які комунікують численним групам туристів про те, що засвоїли монахині майже 100 років тому. Їхні знання про іконопис помножені на сакрально-містичну атмосферу монастирського комплексу, який є шедевром бароко цистеріанського ордену (Opactwо Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie), залишились на рівні романтичного сприйняття початку ХХ ст. Це так цікаво!

 

⇐ Ikona Radruzh