O wystawie w Rytwianach "Ikona v Pustelni"/Про вистаку в Ритвянах "Ікона в Пустельні"  

 Zdjęcia z wernisażu i ekspozycji wystawy można obejrzeć pod tym

linkiem

PL

Wystawa «Ikona w Pustelni» Szkoły Ikonopisania «Radruż» UCU ma na celu zaprezentowanie artystycznych i edukacyjnych «skarbów» posiadanych przez naszą Szkołą. Ikony wybrane na wystawę świadczą o oryginalności i pięknie starożytnej ikony ukraińskiej z XIV i XVI wieku, która poprzez historyczne losy Polski Wschodniej jest również dziedzictwem kulturowym państwa. Ikony na wystawie można podzielić na dwie grupy: te, które powstały w wyniku naukowego naśladownictwa starożytnych arcydzieł (prezentowane głównie na ścianie z oknami) oraz te, które wyraźnie pokazują kontynuację tej tradycji w twórczości absolwentów Szkoły Ikonopisania «Radruż» (prezentowane głównie na ścianie po prawej stronie od wejścia).

W «Radruż» poznajemy świat i piękno ukraińskiego średniowiecznego malarstwa ikonowego nie tylko na poziomie formalno-estetycznym i ikonograficznym, ale od duchowo-kontemplacyjnego, poprzez formalne, aż po technologiczny.

W tej sprawie naszym celem jest ukazanie współczesnym piękności starożytnej techniki temperowej, która naszym zdaniem nie ma uniwersalnej „twarzy”, ale ma wiele lokalnych „twarzy”. Opanowanie techniki tempery pomaga stworzyć poczucie transcendencji przedstawianej Osoby i przestrzeni Królestwa Bożego. Pracujemy w stylu ukraińskiego średniowiecznego malarstwa ikonowego, co widać w pracach prezentowanych na wystawie. Dla nas technologia jest tylko ważnym „narzędziem”. Oprócz modlitewnego celu naszych ikon, staramy się również zwrócić uwagę współczesnych na wartość osoby ludzkiej, stworzonej na „obraz i podobieństwo” Boga (Rdz 1, 26-27), ponieważ wszyscy jesteśmy żywymi ikonami nie ludzką ręką stworzonymi.


Solomiya Tymo, historyk sztuki, profesor Wydziału Filozoficzno-Teologicznego UCU, kierownik Szkoły Malarstwa Ikonowego UKU „Radruż”

 

UA

Фото з відкриття та експозиції виставки можна оглянути
тут

 

Виставка "Ікона в Пустельні" Іконописної школи "Радруж" УКУ має на меті представити мистецькі та освітні "скарби", якими володіє Школа. Вибрані для виставки ікони свідчать про оригінальність і красу давньої української ікони 14-16 століть, які через історичну долю Східної Польщі є також і культурною спадщиною Польщі. Ікони на виставці можна поділити на дві групи: ті, що були створені в результаті наукового наслідування давніх шедеврів (представлені переважно на стіні між вікнами) і ті, що чітко показують продовження цієї традиції у творчості випускників Школи іконопису "Радруж" (представлені переважно на стіні праворуч від входу).

У "Радружі" ми досліджуємо світ і красу українського середньовічного іконопису не лише від формально-естетичного до іконографічного рівня, але й від духовно-споглядального до формально-технологічного. Цією виставкою ми ставимо за мету показати сучасну красу давньої техніки темперного живопису, яка, на нашу думку, не має універсального "обличчя", а має багато локальних "облич". Оволодіння технікою темпери допомагає створити відчуття трансцендентності зображуваної Особи і простору Царства Божого. Ми працюємо в стилі українського середньовічного іконопису, що можна побачити в роботах, представлених на виставці. Технологія для нас є лише важливим "інструментом". Окрім молитовного призначення наших ікон, ми також прагнемо звернути увагу сучасників на цінність людської особи, створеної на "образ і подобу" Божу (Буття 1:26-27), адже всі ми є живими іконами, не створеними людською рукою.


Соломія Тимо, мистецтвознавець, професор філософсько-богословського факультету УКУ, керівник Школи іконопису УКУ "Радруж"

⇐ Ikona Radruzh